GÖKÇEADA

Reklam

Ege Denizi’nin kuzeyinde, Saros Körfezi girişinde yer alan Gökçeada, Çanakkale’nin bir ilçesi ve Türkiye’nin en büyük adasıdır. Ada’nın ilk çağlardaki durumu hakkında fazla bilgi mevcut olmamakla birlikte, bilinen tarihi orta çağ dönemine kadar uzanmaktadır. Gök­çea­da ta­rih bo­yun­ca, Avrupa-As­ya ara­sı köp­rü gö­re­vi­ gö­re­rek de­vam­lı el değiştiren bir ge­çit mer­ke­zi ol­muş.
Ada­nın iskan ta­ri­hi­nin ne ka­dar es­ki­ye git­ti­ği­ne da­ir ke­sin bil­gi­ler bu­lun­mu­yor. Ama ilk yer­le­şen­le­rin Pe­lasg’lar ol­du­ğu ka­bul ediliyor. M.Ö. 1200’lü yıllarda geçtiği varsayılan Troya Savaşı’nı konu alan İlyada Destanı, Homeros tarafından M.Ö. 750’li yıllarda yazılmış. Destanda adı birçok kez geçen İmroz’dan hep kayalık olarak bahsedilir.

 

Gökçeada eski adıyla İmroz, Rum halkının yüzyıllardır yaşam sürdüğü bir ada. Gökçeada’da 1960 yılında 5487 Rum, 289 Türk yaşarken, bu yıldan itibaren hızlanan göçlerle günümüzde yaz-kış yaşayan Rum nüfusu 300′e kadar düşmüş. Gök­çea­da, do­ğal ya­şa­mı­nın zen­gin­li­ğiy­le öne çıkan bir yer. Flora ve faunasındaki çeşitlilik, su kaynaklarının bol olması adanın dikkat çekici özellikleri. Üstelik ana­ka­ra­dan uzak ol­ma­sı doğasının in­san bas­kı­sıy­la bo­zul­ma­sı­nı en­gel­le­miş. Tür­ki­ye’nin ilk su­al­tı par­kı bu­ra­da ilan edilerek de­niz­de­ki, organik tarım konusunda pilot bölge seçilerek karadaki do­ğal ya­şam ko­ru­ma al­tı­na alın­mış.

Zeytin ağacı ve onun nimetleri adanın yüzyıllar öncesinden gelen ve hala yaşatılan değerleri. Zeytincilik kökeni çok eskiye dayanan bir uğraş. Adada 300-400 senelik zeytin ağaçları görmek mümkün. Son yıllarda organik tarıma geçişle adada üretilen zeytinyağının lezzetine bir de garantili doğallığı eklenmiş. Son yıllarda gelişmekte olan organik tarım adanın geleceğinde önemli bir rol üstleniyor. Adada organik ürün satan birçok işletme bulunuyor.

 

Gök­çea­da de­ni­zi, Tür­ki­ye’nin en te­miz de­niz­le­rin­den bi­ri ola­rak, hem yüz­mek hem de da­lış yap­mak için ideal. Ada­nın et­ra­fın­da de­ni­ze gi­ri­le­bi­le­cek çok sa­yı­da ba­kir koy bul­unu­yor. Dalış yapanları ise zengin bir sualtı bekliyor.
Bir adada olmanın en avan­taj­lı ya­nlarından biri, rüzgar ne ka­dar sert eser­se es­sin de­ni­ze gi­ri­le­bi­le­cek sa­kin bir koy bu­lu­na­bil­me­si. Bu­nun için yap­ma­nız ge­re­ken, rüzgârın yö­nü­nü ta­yin et­mek. Rüzgar ku­zey­den esi­yor­sa gü­ney­de­ki, gü­ney­den esi­yor­sa ku­zey­de­ki koy­lar denize girmek için uygun olu­yor. Ya­zın çok sı­cak gün­le­rin­de Gök­çea­da kur­ta­rıl­mış böl­ge gi­bi. Rüzgarın se­rin­le­ti­ci et­ki­si, bu­nal­ma­dan ta­til yap­ma imkânı veriyor.

Gök­çea­da yılda ortalama 300 gün esen rüzgârı sa­ye­sin­de sörf açısından özel bir yer. Son yıl­lar­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­den sörfçülerin adaya akın ettiği görülüyor.

 

Reklam

RUM KÖYLERİ

 

Gökçeada ilçe merkezi dışında 9 köyden oluşuyor. Yerleşimler adanın kuzeydoğu ve güney batısında toplanmış durumda.

 

Gök­çea­da’nın Rum köy­le­ri kö­ke­ni yüz­yıl­lar ön­ce­si­ne da­ya­nan yer­le­şim yer­le­ri. Gök­çea­da’yı tam an­la­mıy­la his­set­mek için mut­la­ka ge­zil­me­si ge­re­ken, nos­tal­jik ha­va­la­rıy­la bü­yü­le­yi­ci yer­ler! Türk köyleri ise 1960′lı yıllardan beri kurulan iskân köyleri, daha çok pansiyonları için tercih ediliyor. Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy  kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Rum köyleri. Kaleköy koruma altında değil. Bu köylerde nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturuyor. Sa­de­ce Ka­le­köy, ko­ru­ma kap­sa­mı al­tı­na alın­ma­mış ve di­ğer­le­rin­den fark­lı ola­rak burada hiç Rum yaşamıyor.

 

Köy­ler, za­ma­nın­da kor­san sal­dı­rı­la­rın­dan ko­run­mak için yük­sek te­pe­le­re ve de­niz­den uzak böl­ge­le­re ku­rul­muş. O yüz­den de­niz kı­yı­sın­da yer­le­şim bu­lun­mu­yor ada­da. Tek is­tis­na Ka­le­köy’ün aşa­ğı­sın­da­ki li­man­da sı­ra­lı olan az sa­yı­da­ki ev. Rum köy­le­ri­nin yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı etkileyici man­za­ra­la­rı bu­lu­nu­yor! Rum köy­le­ri, özel­lik­le fotoğraf severleri cezbedecek özelliklere sahip. Köy­le­rin ara so­kak­la­rın­da do­laş­tık­ça birçok hoş de­tay­ ya­ka­la­mak müm­kün.

 

GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ

 

Aydıncık ve Kefalos plajının ortasında yer alan Tuz Gölü, her iki taraftan rüzgarın yığdığı kum seddinin ortasında oluşmuş. Gölün derinliği ortalama 1 mt. , genişliği 1 km.
Göle boşalan bir dere yok, tamamen deniz suyu ve yağmurlarla oluşuyor.

Yazın buharlaşan gölün üstü beyaz tuz tabakasıyla kaplanıyor. Ada halkının ve kuşların tuz ihtiyacını gideriyor bu tuz. Üstelik yazın ortasında sanki kar yağmış gibi bir görüntü veriyor!

Gölden çıkan siyah çamur  bazı hastalıklara iyi geldiği düşünülerek turistler tarafından vücuda sürülüyor.  Yapılan analizlerde, içerisinde bol miktarda kükürde rastlanmış olup çamur kürü tedavisi yapıldığında, romatizma, sedef, kireçlenme gibi hastalıklara iyi geldiği görülmüş. Sonbaharda yağmurlarla birlikte su dolmaya başlayan gölü flamingolar ziyaret ediyor. Fotoğrafçılar bu görsel şenliği kaçırmamalı. Ayrıca yazın kuruyan gölün üzerinde dolunayda yürüyün. Beyaz tuz tabakasından yansıyan Dolunay ışığı mistik  bir görüntü oluşturuyor. Wind surf ve kite surf’e yeni başlayanlar için ilkbahar aylarında Tuz Gölü ideal bir ortam!

 

Kuzu limanının hemen solunda yer alan Kaşkaval Burnu, peynir kayalıkları diye çağrılan ilginç kaya oluşumlarına sahip. Üstüste dizilmiş peynir kalıplarını andırdığı için bu isim verilmiş halk arasında. Burayı ancak denizden tekne ile görme şansınız var. Kuzu limanı ya da Kaleköy’deki balıkçı tekneleriyle anlaşarak bu şansı yakalayabilirsiniz!

 

Gökçeada plajlarıyla da oldukça ünlü. Aydıncık (Kefaloz), Laz Koyu, Yuvalı, Gizli Liman, Yıldızkoy ve Marmaros en çok rağbet gören plajları

 

Terk edilmiş Rum köylerinin  asil duruşları, kekikli tepelerinde özgürce dolaşan keçi ve koyunları, en olmadık yerde karşınıza çıkan ufak manastırları, dağları, gölleri, gürül gürül akan çeşmeleri, asırlık zeytin ağaçları, denize girilecek tertemiz koyları ile burasını başka bir adaya benzetmek haksızlık olur. Gökçeada sürprizlerle dolu, keşfedilesi bir ada.


Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.